Nauka Kościoła Katolickiego o małżeństwie – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej
niedziela, 02 kwietnia, 2023

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności

Nauka Kościoła Katolickiego o małżeństwie

 1. Małżeństwo nie jest instytucją tylko ludzką, lecz jest wyrazem woli Bożej, o czym świadczy Pismo Święte. Ma ono swój początek w akcie stworzenia człowieka. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę , jedno ze względu na drugie (por. Rdz. 1,27)
 2. Małżeństwo chrześcijańskie we wzajemnej miłości obojga małżonków jest odzwierciedleniem miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie względem człowieka. W tym sensie w akcie zawarcia małżeństwa na wzór Jezusa Chrystusa, miłujący się małżonkowie ofiarują się sobie wzajemnie i wspólnie ofiarują siebie Bogu, tworząc nowy związek – komunię miłości i wzajemnego oddania.
 3. Małżeństwo jest obrazem przymierza Boga z jego Ludem (por. Iz54; Jr 3; Oz 2) oraz związku istniejącego między Chrystusem i Kościołem: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię:  w  odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 31-32).
 4. Małżeństwo z ustanowienia Bożego jest związkiem między mężczyzną i kobietą, którzy za obopólną zgodą łączą się jako mąż i żona. Żadne inne związki między ludźmi nie mogą być uznawane za małżeństwo.
 5. Małżeństwo wyraża jedność życia obojga małżonków: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24). „A tak już nie są dwoje , lecz jedno ciało” (Mt 19,6). Biblijne pojęcie jedności ciał oznacza nie tylko możliwość zjednoczenia fizycznego, lecz również duchowego, z czego wynika wspólnota osobistych losów. W tym sensie mąż i żona przeżywają wspólnotę życia. Jako powołani do miłości żyją jedno dla drugiego, we wzajemnym poszanowaniu, uczciwości, obdarowywaniu siebie, przebaczeniu i podporządkowaniu Chrystusowi.
 6. Małżeństwo domaga się wierności. Wierność małżeńska nie ogranicza się jedynie do sfery seksualności, lecz dotyczy także wzajemnego wzrastania we wszystkich wymiarach życia. Wspólne podejmowanie różnych aktywności życiowych o charakterze rodzinnym, religijnym, społecznym, kulturalnym czy zawodowym, w których małżonkowie rozwijają swoje talenty, jest znakiem miłości małżeńskiej.
 7. Związek małżeński chrześcijanie zawierają na zawsze: „ Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6).
 8. Małżeństwo jest otwarte na życie, co wyraża się zarówno w rodzicielstwie, jak też w innych formach budowania wspólnoty między ludźmi, np. przez adopcję, przygarnięcie, gościnność.
 9. Małżeństwo, które daje podwaliny życia rodzinnego jest powołane do wychowania dzieci w duchu Ewangelii i składania świadectwa wiary wobec świata.
 10. Małżeństwo zawarte pomiędzy chrześcijanami w sposób określony przepisami prawa kanonicznego jest sakramentem.  Sakrament jest darem łaski, która jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę „podtrzymują się wzajemnie … z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłości do Boga potomstwu wpajają chrześcijańskiej nauki i ewangeliczne cnoty” (KKK 1641).
 11. Kościół katolicki nie dopuszcza możliwości rozwiązania małżeństwa dopełnionego, zawartego przez osoby ochrzczone, a w konsekwencji zawarcia nowego małżeństwa.
 12. W ujęciu Kościoła katolickiego wykluczenie potomstwa przez jedną lub obie strony powoduje nieważność małżeństwa. Dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa. Bóg sam to powiedział: „Nie jest dobrze człowiekowi być samemu” (Rdz 2, 18) i „uczynił człowieka od początku jako mężczyznę i niewiastę” (Mt 19,14), chcąc dać mu pewne specjalne uczestnictwo w swoim własnym dziele stwórczym, pobłogosławił mężczyźnie i kobiecie, mówiąc: bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1,28).
 13. Kościół katolicki nie dopuszcza regulowania poczęć przez antykoncepcję uznając jedynie naturalną regulację urodzin.